Subiectele pentru Examenul de Licenţă la ciclul lingvistic 2012-2013

1. Vocalele. Criterii de clasificare. Sistematizarea vocalelor prin aplicarea figurilor geometrice.

\r\n

2. Consoanele. Criterii de clasificare. Sistematizarea consoanelor prin aplicarea paralelipipedului şi a pătratelor.

\r\n

3. Îmbinările de vocale: diftongi, triftongi, poliftongi, vocale în hiat. Tipuri de diftongi: ascendenţi, descendenţi, mascaţi (ascunşi), pseudodiftongi (diftongoizi). Vocale în hiat binar, ternar, cvadrinar, cvintinar.

\r\n

4.  Accentul. Tipurile accentului: sub aspect fonologic şi sub aspect morfologic. Accentul permanent şi mobil. Cuvinte oxitone, paroxitone şi proparoxitone. Funcţiile accentului.

\r\n

5.  Polisemia şi omonimia.

\r\n

6.  Probleme controversate ale paronimiei.

\r\n

7.  Fondul frazeologic al limbii române.

\r\n

8.  Clasificarea sinonimelor.

\r\n

9.  Structura cuvântului.

\r\n

10.  Categoriiile gramaticale ale substantivului.

\r\n

11. Clasa lexico-gramaticală a adjectivelor. Categoria gramaticală a comparaţiei.

\r\n

12. Pronumele şi adjectivele pronominale. Pronumele personal  – substitut al numelui.

\r\n

13.  Tipologia verbelor. Criterii de clasificare.

\r\n

14. Conceptul de tranzitivitate a verbului în limba română.

\r\n

15. Modurile personale şi impersonale ale verbului.

\r\n

16. Prepoziţia: tipuri şi funcţii.

\r\n

17. Propoziţia ca unitate de bază a sintaxei (evoluţia teoriilor despre propoziţie).

\r\n

18. Clasificarea propoziţiilor după conţinut şi intonaţie.

\r\n

19. Problema clasificării propoziţiilor după structură.

\r\n

20. Părţile de  propoziţie. Criterii de clasificare.

\r\n

21.  Metoda transformaţională (MT) şi analiza transformaşională (AT).

\r\n

22.  Subiectul ca parte principală a propoziţiei (felurile subiectului).

\r\n

23. Predicatul – parte principală a propoziţiei.

\r\n

24. Tipologia complementelor.

\r\n

25. Atributul – parte secundară de propoziţie. Tipologia atributului verbal.

\r\n

26. Tipurile propoziţiilor subordonate: completive, atributive, condiţionale, atributive, cauzale, finale, temporale, concesive.

\r\n

27. Strucrura dialectală a limbii române (dialectele, subdialectele, teritoriul de răspîndire, cîteva particarităţi ale vorbirii).

\r\n

28. D.Cantemir şi preocupările lui de probleme limbii române şi a istoriei neamului nostru; D.Cantemir – „filozof între regi şi rege între filozofi.”(Leibniz).

\r\n

29. Contribuţia Şcolii ardelene la studierea etnogenezei şi glotogenezei românilor; reprezentanţii Şcolii ardelene şi unele lucrări ale lor.

\r\n

30.  Limbajul oral – efecte stilistice ale oralităţii la diverse niveluri.

\r\n

31.  Abaterea de la normă ca efect stilistic. Abateri individuale şi colective.

\r\n

32. Resursele stilistice ale frazeologismelor. Specificul expresiv al textelor stilului gnomic.

\r\n

33. Distribuţia lexicului din punctul de vedere al expresivităţii. Mărci stilistice de bază. Limbajul neutru. Limbajul popular, familiar.

\r\n

34. Teoria despre dihotomiile limbii în viziunea lui F. de Saussure şi a savanţilor contemporani (N. Chomsky, E. Coşeriu, L. Şcerba, L. Hjelmslev, N. Troubetzkoy ş. a.).

\r\n

35. Teoria semnului lingvistic în interpretarea lui F. de Saussure şi în accepţia lingviştilor contemporani (E. Benveniste, L. Hjelmslev, S. Karcevsky, A. Martinet, R. Budagov ş. a.).

\r\n

36. Procedee şi principii ale metodelor tradiţionale (comparativ-istorică, tipologică, geografia lingvistică ş. a.).

\r\n

37. Textul şi standardele de textualitate

\r\n

38. Limba ca sistem semiotic

\r\n

39. Tipuri de relaţii între unităţile limbii

\r\n

40. Contextul şi tipurile lui

\r\n

Bibliografie

\r\n

Avram M. Probleme ale exprimării corecte. – Bucureşti,1987.

\r\n

Corlăteanu N., I. Melniciuc. Lexicologia. – Chişinău, 1992.

\r\n

Coteanu I., A. Bidu-Vrânceanu, N. Forăscu. Limba română contemporană. Vocabularul. – Bucureşti, 1985.

\r\n

Evseev I., M. Bucă. Probleme de semasiologie. – Timişoara, 1976.

\r\n

Felecan N.. Paronimia în limba română. – Bucureşti, 1993.

\r\n

Dumitrescu F. Dinamica lexicului românesc. – Bucureşti, 1995.

\r\n

Corlăteanu N. Neologismul în opera eminesciană. – Chişinău, 2004.

\r\n

Gramatica limbii române, vol. I , Enunţul. – Bucureşti, 2005

\r\n

Gramatica limbii române, vol. I. Cuvântul. – Bucureşti, 2005

\r\n

Avram M. Gramatica pentru toţi. – Bucureşti, 1997.

\r\n

Bărbuţă I., Cicala A., Constantinovici E., ş.a. Gramatica uzuală a limbii române. – Chişinău, 2000.

\r\n

Breban V., Bojan M., Comşulea E. ş.a. Limba română corectă. Probleme de ortografie, gramatică, lexic. – Bucureşti, 1973.

\r\n

Ciornîi I. Capitole de morfologie a limbii române literare contemporane. – Chişinău, 1998

\r\n

Ciornîi I. În lumea genului gramatical. – Chişinău, 1985.

\r\n

Dimitriu C. Tratat de gramatică a limbii române. Morfologia. – Iaşi, 1999.

\r\n

Iordan I. şi Robu Vl. Limba română contemporană. – Bucureşti, 1978.

\r\n

Iordan I., Guţu Romalo V., Niculescu A. Structura morfologică a limbii române contemporane. – Bucureşti, 1967.

\r\n

Irimia D. Gramatica limbii române. – Iaşi, 1997.

\r\n

Melniciuc I.R. Superlativul în limba moldovenească. – Chişinău, 1981.

\r\n

Nica D. Teoria părţilor de vorbire. – Iaşi, 1988.

\r\n

Dimitriu C. Tratat de gramatică. Vol II. Sintaxa. – Iaşi, 2004.

\r\n

Irimia D. Gramatica limbii române. Partea II,. Sinatxa. – Iaşi, 1997.

\r\n

Dobridor C. Sintaxa limbii române. – Bucureşti, 1998.

\r\n

Diaconescu I. Sintaxa limbii române. – Bucureşti, 1995.

\r\n

Ciobanu A. Punctuaţia limbii române. – Chişinău, 2000.

\r\n

Coteanu I. Gramatica de bază a limbii române. – Bucureşti, 1982.

\r\n

Coteanu I. Gramatica. Stilistica. Compoziţie. – Bucureşti, 1990.

\r\n

Irimia D. Structura gramaticală a limbii române. – Iaşi, 1987.

\r\n

Neamţu G. Predicatul în limba română. – Bucureşti, 1987.

\r\n

Iordan I.. Stilistica limbii române. – Bucureşti, 1975.

\r\n

Cornea P. Introducere   în teoria lecturii. – Iaşi, 1998.

\r\n

Coteanu I. Stiliistica funcţională a limbii române. În 2 vol. – Bucureşti, 1973, 1985.

\r\n

Condrea I.Curs de stilistică. – Chişinău, 2009.

\r\n

Condrea I. Norma literară şi uzul local. – Chişinău, 2001.

\r\n

Irimia D.Introducere în stilistică. – Iaşi, 1999.

\r\n

Marin V. Stilistică şi cultivarea vorbirii. – Chişinău, 1996.

\r\n

Marin V. Stilistica verbului românesc. – Chişinău: USM, 2005.

\r\n

Oancea I.. Semiostilistica. – Timişoara, 1988.

\r\n

Tratat  de lingvistica generala/  Red. Resp.: Al.Graur, S.Stati, L.Wald. – Bucuresti, 1971.

\r\n

Berejan S., Dumeniuk I., Matcas N. Lingvistica generala. – Chisinau, 1985.

\r\n

Irimia D.  Curs de lingvistica generala. – Iasi, 1986.

One Response to “Subiectele pentru Examenul de Licenţă la ciclul lingvistic 2012-2013”

  1. Lucia says:

    Felicitări. E un site bun. Am găsit info de care am nevoie.:)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Orar recuperare ore, anul I, Master În atenția profesorilor și masteranzilor din anul I! Recuperarea orelor de sâmbătă, 9 martie a.c.,...
Masa rotundă „Alecu Russo – militant al culturii și literaturii române” Cu prilejul aniversării a 200 de ani de la nașterea cărturarului basarabean Alecu Russo la...
Studenții Facultății de Litere în dialog cu poetul Teo Chiriac Facultatea de Litere a USM a inițiat un proiect, prin care își propune desfășurarea unor...
Masa rotundă Savantul și profesorul Mihail Dolgan: In memoriam La data de 6 februarie a.c. academicianul Mihail Dolgan ar fi împlinit venerabila vârstă de...
ORAR pentru SEMESTRUL II al anului de studii 2018-2019, Școala Doctorală Aici puteți vedea Orar Doctorat sem II – 2019

Universitatea de Stat din Moldova

colaj