SILVIA MAZNIC

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:

\r\n

 DOCTORAT:

\r\n

12 mai 2006 – susţinerea publică a tezei de doctorat cu tema Studiu asupra verbelor eventive în limba română , conducător ştiinţific prof. univ., dr. hb. Anatol Ciobanu. Diploma de doctor în filologie, cifrul specialităţii 10.02.01-01– Limba Română

\r\n

DOMENII DE COMPETENŢĂ: morfo-sintaxa verbului românesc, morfologia și lexicologia limbii latine, latina vulgară, evoluţia semantică a lexicului, semantica lexicală

\r\n

CURSURI:

\r\n

Lexicologia limbii latine,

\r\n

Probleme dificile de gramatică latină,

\r\n

Traducerea textului latin (opera lui Caesar),

\r\n

Limba Latină pentru facultăţile Litere, Istorie, Drept, Limbi Străine, Biologie şi Relaţii Internaţionale;

\r\n

Cursurile opţionale: Etimologii latino-româneşti, Hermeneutica mitului antic, Latina vulgară

\r\n

CERCETARE STIINŢIFICĂ:

\r\n

Granturi nationale si internationale :

\r\n

Executor în cadrul proiectului Aspecte lexico-gramaticale şi sociolingvistice în evoluţia limbii române din cadrul AŞM.

\r\n

PUBLICAŢII:

\r\n

a) cărţi:

\r\n

1. Maznic S. Lexicul limbii latine (culegere de exerciţii). – Chişinău: CEP USM, 2007, 115 pag.

\r\n

2. Maznic S., Filimon C. Etimologii latino-româneşti (material didactic). – Chişinău: CEP USM, 2009, 84 p.

\r\n

 3. Maznic S. Studiu asupra verbelor eventive în limba română (monografie) . – Chișinău: Inst. de Filologie al AȘM (S.C. Profesional Service SRL), 2011, 176 p.

\r\n

b) traduceri

\r\n

ARTICOLE, STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE, PRECUM ŞI ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE (in ultimii 5 ani)

\r\n

1. Maznic S. Verbe apărute recent // Analele Ştiinţifice ale U.S.M. Seria “Ştiinţe filologice.” ― Chişinău: CEP USM., 2006, p.129-131.

\r\n

2. Maznic S. Modalitatea: varietate de opinii // Conferinţa Ştiinţifică Universitară “Învăţămîntul superior şi cercetarea ― piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere, dedicată jubileului de 60 de ani ai U.S.M. („ştiinţe socio-umanistice”)―Chişinău: CEP USM, 2006, p.267-268.

\r\n

3. Maznic S. Între analitism şi sintetism // Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului: “Strategii discursive”. ―Chişinău: CEP USM, 2006, p.972-981.

\r\n

4. Maznic S. Funcţia sintactică a binomului a deveni +N // Studia Universitatis (seria “Ştiinţe umanistice”), an.I, nr. X. ― Chişinău: CEP US.M., 2007, p.134-136 .

\r\n

5. Maznic S. Predicaţia şi predicativitatea în opinia lui Victor Banaru // Conexiuni şi perspective în filologia contemporană (Comunicările Colocviului Internaţional consacrat aniversării de 65 ani a lui V.Banaru, a II-a ediţie). ― Chişinău: CEP USM, 2007, p.51-53.

\r\n

6. Maznic S. Tipologia structurală a binoamelor eventive // Lucrările Colocviului Internaţional “Probleme de lingvistică generală şi romanică”, ed. A II-a, consacrat aniversării a 80-ea de la naşterea prof. Gh. Cincilei. ― Chişinău: CEP USM, 2008, p.75-77.

\r\n

7. Maznic S. Clasificarea semantico-structurală a verbelor eventive // In honorem acad. Nicolae Corlăteanu, Chişinău: CEP USM, 2009.

\r\n

8. Maznic S. Posibilităţi de formare a termenilor economici.// Studia Universitatis, seria Ştiinţe umanistice. Chişinău:CEP USM, nr.4 (24), 2009. p.128-129.

\r\n

9. Maznic S. Aspecte teoretice ale verbelor eventive // Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică, culegere consacrată aniversării a 70-ea de la naşterea prof. universitar Ion Dumbrăveanu. ― Chişinău: CEP USM, 2009.

\r\n

10. Maznic S. Referinţe diacronice asupra verbelor eventive. In: Materialele Colocviului internaţional „Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară”, organizat cu prilejul aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, 5-6 martie 2009. Vol.IV, partea a II-a, Chişinău: CEP USM 2009, p.710-719.

\r\n

11. Maznic S. Valorificarea simbolurilor mitologice ovidiene. În: Bibliopolis, vol.35, nr.3 (2010), p.63-68.

\r\n

12.S.Maznic. Restricţie şi extensiune în evoluţia semantică de la latină spre română în Buletin de lingvistică, nr.11, anul VIII,  2010, p.101-105. ISSN1857-1948

\r\n

13. S.Maznic. Consideraţii privind cercetările de lexicologie latină în Antichitatea clasică si noi, Craiova: Editura Universitaria, ISBN 978-606-14-0189-5, 2011, p.230-237.

\r\n

14. S.Maznic. Consideraţii privind terminologia religioasă de origine latină în Philologia, Chişinău nr.5-6, 2011.

\r\n

15. Maznic Silvia. Consideraţii privind sinonimia latină. – Limba română (Chişinău), nr.9-10 (207-208), 2012, p.47-52.

\r\n

16. Maznic Silvia. Consideraţii privind antonimia latină. În: Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare (ştiinţe umanistice).- Chişinău: CEP USM, 2012 (Rezumatele comunicărilor de la Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională din 25-26 septembrie 2012, USM).

\r\n

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

\r\n

1.  Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare,  25-26 septembrie 2012, USM.

\r\n

2. Conferinţa ştiinţifică cu tema „Bogdan Petriceicu Haşdeu – savantul şi filologul” (175 de ani de la naştere), 23 februarie, 2011, USM.

\r\n

Am prezentat comunicarea Proiectul unui manual de lexicologie latină.

\r\n

3. Conferinţa Ştiinţifică Interuniversitară „Limba română: probleme la zi”. Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă ION MELNICIUC la 70 de ani. 23 martie, 2011, USM.

\r\n

Am prezentat comunicarea Consideraţii privind sinonimia latină.

\r\n

4.  COLOCVIUL INTERNAŢIONAL DE ŞTIINŢE ALE LIMBAJULUI «EUGENIU COŞERIU» NORMĂ – SISTEM – UZ: CODIMENSIONARE ACTUALĂ (Chişinău – Suceava – Cernăuţi), ediţia a XI-a, Chişinău, 12-14 mai, 2011.

\r\n

Am prezentat comunicarea Concurenţa între a deveni şi a se face (în componenţa echivalentelor analitice eventive).

\r\n

5.Colocviul Internaţional „Lecturi in memoriam acad. SILVIU BEREJAN” Chişinău, 10-11 noiembrie 2011.

\r\n

Am prezentat comunicarea  Omonimia latină şi evoluţia ei.

\r\n

6. Conferinţa naţională ştiinţifico-practică UNIVERSITATEA SECOLULUI XXI: ŞTIINŢA FILOLOGICĂ ÎNTRE CERCETARE ŞI APLICARE, IRIM, 7.05.2010. Comunicarea „Un proiect de curs privind lexicul latin”.

\r\n

7. SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL PROBLEME ACTUALE DE LINGVISTICĂ. In memoriam academicianului Nicolae Corlăteanu: 95 de ani de la naştere, 13.05.2010. Comunicarea „Restricţie şi extensiune în evoluţia cuvintelor”.

\r\n

8. COLOCVIUL INTERNAŢIONAL LINGVISTICA ÎNTRE CERCETARE ŞI APLICARE, ediţia a II-a, organizat cu prilejul aniversării a 45-a de la fondarea Catedrei de Filologie Franceză « Grigore Cincilei » a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, 8 octombrie 2010. Comunicarea „Consideraţii privind terminologia religioasă de origine latină”.

\r\n

9. COLOCVIUL INTERNAŢIONAL FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, ediţia a IV-a, Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară. In memoriam acad. Silviu Berejan. 10-12 noiembrie 2010. Comunicarea „Consideraţii privind cercetările de lexicologie latină”.

\r\n

10. Colocviul Internaţional « Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară » ediţia a IV-a, organizat în contextul activităţilor prilejuite de aniversarea a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 5-6 martie 2009.

\r\n

11. Conferinţa ştiinţifică 650 de ani de la formarea statului moldovenesc, organizată de Academia de Administrare Publică la 21 mai, 2009. Comunicarea „Posibilităţi de formare a termenilor economici”.

\r\n

12. Conferinţa ştiinţifico-practică republicană „Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii”, consacrată aniversării a V-a de la fondarea IRIM, Chişinău, 18.04.2008. Comunicarea: Efecte stilistice ale verbelor eventive ocazionale.

\r\n

13. Simpozionul Ştiinţific Naţional „Probleme actuale de Lingvistică, Sociolingvistică şi Comunicare”, consacrat aniversării a LXXV-ea de la naştere şi a celor 50 de ani de activitate didactico-ştiinţifică a prof. univ. Ion Eţcu, Chişinău, 21.04.2008. Comunicarea: Analiza semantico-stilistică a verbelor schimbării de stare

\r\n

14. Colocviul Internaţional „Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică”, consacrat aniversării a 70-ea de la naşterea prof. universitar Ion Dumbrăveanu, Chişinău, 25.01.2008.

\r\n

15. Colocviul Internaţional „Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi descriere”. În memoria acad. Silviu Berejan, Chişinău-Bălţi, 30 iulie, 2008.

\r\n

16. Colocviul Internaţional “Probleme de lingvistică generală şi romanică”, ed. A II-a, consacrat aniversării a 80-ea de la naşterea prof. Gh. Cincilei. ― Chişinău, 1.12.2007.

\r\n

17. Colocviul Internaţional “Filologia modernă: realizări şi perspective în context european”, consacrat lingvistului Silviu Berejan, Chişinău, AŞM. 27.09.2007.

\r\n

18. Colocviul Internaţional „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană”: in memoriam prof. V.Banaru (Chişinău, 20.10.2006)

\r\n

19. Conferinţa Ştiinţifică Universitară “Învăţămîntul superior şi cercetarea ― piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere, dedicată jubileului de 60 de ani ai U.S.M. ―Chişinău: 2006.Comunicarea : Modalitatea: varietate de opinii.

\r\n

20. Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului: “Strategii discursive”. ―Chişinău- Suceava-Cernăuţi, ediţia a VIII-a.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

FESTIVITATEA DE ÎNMÂNARE A DIPLOMELOR DRAGI ABSOLVENȚI AI FACULTĂȚII DE LITERE, PROMOȚIA 2019!   Festivitatea de înmânare a diplomelor de...
SESIUNEA DE RECUPERARE, CICLUL I LICENȚĂ În atenția studenților din an. I-III Ciclul I Licență! În perioada 17-26 iunie a.c., va...
ORARUL SUSȚINERII TEZELOR DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER În atenția profesorilor și absolvenților! Susținerea tezelor de LICENȚĂ se va desfășura conform următorului Orar_sustinere_teze_LICENTA_2019...
INVITAȚIE PARTICIPARE SIMPOZION ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL INVITAȚIE Universitatea de Stat din Moldova, Capela „Întâmpinarea Domnului” şi Facultatea de Istorie şi Filosofie...
Regulament Antiplagiat al USM În atenția absolvenților! Aici puteți vedea Regulamentul Antiplagiat al USM:  http://usm.md/wp-content/uploads/regulamentul-antiplagiat-1.pdf/ 

Universitatea de Stat din Moldova

colaj