Sărbătoarea Zilei Internaţionale a Profesorului de Limbă Franceză în contextul nostru social

Posted on 20 decembrie 2019 | in Fără categorie | by

În luna noiembrie 2019 comunitatea pedagogică francofonă a  ţărilor francofone a sărbătorit  prima Sărbătoare Internaţională a Profesorului de Limbă Franceză.  Propunerea a venit de la dl. Emmanuel Macron,  Preşedintele Republicii Franceze.  În discursul său din 2O martie 2019 dl. Preşedinte  propusese ca ziua de  28 noiembrie  2019 să fie declarată drept zi a primei ediţii a Sărbătorii Internaţionale a Profesorului de Limbă Franceză. Decizia dlui Preşedinte E. Macron a fost reluată de Federaţia Internaţională a Profesorilor de Limbă Franceză.

Sărbătoarea  constituie un eveniment marcant pentru profesorii de limbă  franceză, ea se înscrie în istoria  evoluţiei Francofoniei, aceasta din urmă concepută drept mişcare socială.   Decizia  a marcat profund Profesorul nostru, ea   a provocat  o reacţie vie  din partea comunităţii pedagogice francofone a ţării,  sensibilă la această noutate,  emoţiile debordau, recunoştinţa sinceră  a profesorului era evidentă,  noutatea se transmitea de la profesor la profesor.

Prin această decizie a preşedintelui E. Macron  se onorează profesorul situându-l pe treapta socială meritorie, i se exprima  recunoştinţa autorităţilor franceze şi ale FIPF pentru valorizarea muncii profesorului pe terenul Francofoniei în numele formării lingvistice, culturale a tânărului pentru timpurile ce vin prin intermediul unei limbi inegalabil de bogate, purtătoare de valori culturale şi valori umane evidente. Tonalităţile fonetice şi cele intonatorii ale cuvântului şi ale frazei  produse de locutorul francez atrag involuntar atenţia interlocutorului, ele produc o impresie ce nu se şterge din memoria  acestuia.

Declararea oficială a zilei de 28 noiembrie drept Zi a Sărbătorii Internaţionale a Profesorului de Limbă Franceză e o mărturie suplimentară   şi o conştientizare a rolului social al profesorului, în general şi a profesorului de limbă franceză, în particular. Acestuia din urmă îi revine rolul evident  în formarea competenţelor verbale de calitate la elev, la student competenţe verbale ce vor asigura comunicarea a viitorului specialist la nivel internaţional cu locutorul din Franţa, Belgia, Elveţia, Canada, cu locutorul francofon  din ţările africane, în genere cu orice locutor francofon.

Competenţele verbale la limbă franceză achiziţionate pe parcursul anilor de studii vor contribui la integrarea tânărului specialist în întreprinderea franceză instalată în ţara noastră sau în cea străină, în care acesta va dori  să se integreze, în urma emigrării sale într-o ţară francofonă.

Într-un cuvânt, profesorul  contribuie la formarea nu numai a viitorului  inginer, medic, agronom, informatician, ci şi a cetăţeanului ţării,  ce va crea şi va contribui la producerea bunurilor materiale şi a celor culturale, exploatând  experienţa achiziţionată de cetăţenii  Europei şi ale ţărilor lumii, în acelaşi număr de experienţa poporului Republicii Franceze. Profesorul este acea personalitate ce formează şi viitorul politician, principiile morale a acestuia, calitatea formarii lui generale şi specializate determină eficienţa politică şi socială a activităţii acestuia. Autorităţile ţării  şi poporul nostru are multe de învăţat de la experienţa achiziţionată de poporul francez în problema solidarităţii şi solidarizării noastre în revendicările ce vizează soluţionarea de către Guvern şi Parlament a problemelor sociale în favoarea poporului.

Profesorul de limbă franceză  împreună cu elevul şi studentul său  sunt concepuţi de comunitatea francofonă a lumii  drept actori principali ai   construirii şi atribuirii continuităţii în timp  Francofoniei atât  în ţara noastră,  cât şi la nivel internaţional. Această mişcare internaţională are drept teză fundamentală umanizarea fiinţei umane şi nu dezumanizarea, demoralizarea acesteia.  Cu regret, guvernele anterioare ale ţării nu au acordat  atenţia ce o merită Francofonia în contextul nostru latin, deşi Francofonia exprimă Latinitatea noastră şi apartenenţa cetăţeanului ţării la această comunitate mondială. Fraza  Marelui poet al ţării, Grigore Vieru „Venim din  Munţii Latiniei” nu permite uitarea.

În condiţiile mondializării  şi uniformizării domeniilor sociale ale ţărilor, condiţii ce au generat  fenomene noi de ordin social-economic, social-politic, în aceste condiţii  profesorului de limbă franceză îi revine rolul principal  în menţinerea, prezervarea predării limbii franceze în instituţiile educaţionale preuniversitare şi în cele universitare ale ţărilor francofone.

Fenomenul uniformizării se manifestă nu numai în modalitatea de a se manifesta  a cetăţeanului, ci şi în  utilizarea unei singure limbi, a limbii engleze, în comunicarea la nivel internaţional şi în comunicarea asigurată de  noile tehnologii informaţionale. Aceşti factori  creează  obstacole vădite  în promovarea limbii franceze drept limbă străină de studiere în liceele noastre, profesorul întâmpină greutăţi  în promovarea limbii franceze drept limbă de de comunicare la nivel internaţional.

În instituţiile educaţionale preuniversitare părinţii insistă pe lângă administraţia  liceelor   pentru predarea limbii ruse şi  nu a limbii franceze  în calitate de limbă  străină-B. Cu regret, limba rusă nu poate fi calificată drept limbă străină în contextul nostru social,  pentru că, precum se stipulează în Constituţia ţării,  limba rusă e legitimată drept limbă de comunicare interetnică şi nu drept limbă străină.  Acest fapt nu presupune  negarea bogăţiei limbii ruse, limbă  bogată nu numai  prin sistemul său lexical, ci şi prin faptul că ea e  purtătoare de valori culturale recunoscute şi înalt apreciate la nivel  mondial. În acelaşi timp,  locutorul moldovean dispune de condiţii necesare pentru a învăţa  limba rusă în urma  interacţiunii sale sociale, verbale în multiple situaţii de comunicare cu locutorul l. ruse.

Lingviştii Universităţii Sorbona-1, Franţa,  din Belgia,  Canada, cât şi cei din multe ţări  ale Europei în publicaţiile lor îşi pun întrebarea:

  • Cum ce se explică faptul că celelalte limbi ale Europei, ale celorlalte continente nu au dreptul de a fi utilizate în comunicarea verbală la nivel internaţional?

In acest ansamblu de idei constatăm că raionul Cahul e singurul la nivel naţional, unde  limba franceză în calitate de limbă-B,  este studiată în toate şcolile raionului.

Profesorul de limbă franceză a ţării noastre are motive fondate pentru a sărbători această zi.  Aparţinănd la comunitatea  pedagogică francofonă a lumii, el insistă ca limba franceză să nu piardă din terenul ei funcţional în contextul nostru social. Unul din motive fiind cel al apartenenţei limbii noastre naţionale, a limbii române, la limbile romanice şi a vorbitorului ei la lumea Latinităţii. Sonoritatea sau particulariţăţile sonore ale unui număr considerabil de unităţi lexicale ale limbi noastre naţionale şi ale limbii franceze sunt identice, acest fapt  vorbeşte de la sine despre  identitatea originii limbilor. Din acest motiv sonoritatea calificativului  “francofon” e receptat în mod paricular de profesorul nostru, el răsună deosebit în sufletul şi conştiinţa  acestuia.

La ora actuală limba franceză are o însemnătate vădită pentru îmbogăţirea limbajului nostru şi suprimarea cuvintelor ruse ce continuă să persiste în vorbirea  locutorului ţării.

 

Cu ocazia  Sărbătorii Internaţionale a Profesorului de limbă franceză au fost organizate câteva activităţi francophone, una din ele fiind cea realizată de   Francofonul de Excelenţă,  dl Valeriu Baban, Şeful  Direcţiei Educaţiei, Tineret şi Sport, Cahul,  Împreună cu echipa de profesori de limbă franceză din raion  şi cu acordul Şefilor Direcţiei Educaţie din 10 raioane ale sudului ţării,  toţi au reuşit   să întrunească un număr considerabil de  profesori de limbă franceză pentru a participa la Sărbătoarea lor.

Participarea  vădită  şi constructivă a Profesoarei Lidia Comanici, liceul «I. Creangă », Cahul, la pregătirea sărbătorii, poate fi calificată drept adjunct neoficial, dar real al dlui Şef al Direcţiei numite în problemele predării limbii franceze în şcolile raionului,  ea este înalt apreciată de profesorii şi de autorităţile  raionului.

Am avut plăcerea de a conlucra cu echipa dlui  V. Baban,  care pe parcursul a mai mult de o lună a lucrat zi de zi  pentru a întruni colegii   din  raioanele vecine ale sudului ţării şi pentru a le crea o atmosferă de sărbătoare francofonă, ce vorbea despre atenţia vădită a autorităţilor raionului Cahul şi a autorităţilor Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării faţă de actorii Francofoniei.

Munca cu echipa dlui V. Baban mi-a permis să cunosc mai bine eficienţa muncii de toate zilele pe trenul educaţional al studentului de altă dată, să identific motivele ce-l determină să se consacre atât de mult sectorului social ce-i revine.

Numai dragul dlui V. Baban  de  ţară, de şcoala ţării, de limba naţională şi prin ea  conştientizarea valorii ce o reprezintă  limba franceză pentru limba noastră,  acest fidel francofon nu oboseşte de a inova, a ameliora pregătirea generală a elevilor. Colaborarea şi cunoaşterea  modalităţilor de structurare a muncii educative în instituţiile şcolare ale României şi ale Republicii Franceze, i-au permis să motiveze  profesorul şi părinţii elevilor ca ei să studieze limba franceză.

Acestui Şef al Direcţiei Educaţie îi aparţine ideea organizării Sărbătorii Internaţionale a Profesorului de Limbă Franceză şi cu acestă ocazie deschiderea Centrului Cultural Francez la Cahul, în incinta liceului „Ion Creangă”.

Centrul pune la dispoziţia elevilor şi vizitatorilor o bogată bibliotecă de cărţi franceze, în particular o colecție de Enciclopedii Universalis, opere literare, surse sociologice, istorice, filozofice franceze. Acest locaş va găzdui activităţile francofone ale elevilor şi profesorilor, ale intelectualilor francofoni, întrunirile cu delegaţiile de elevi din Franţa,  România, cu întreprinzători  francezi, activitatăţi practicatre de dl V. Baban, de corpul profesoral şi de autorităţile raionului.

Exprimăm recunoştinţa noastră imensă  Directorului  liceului  numit, dnei Rodica Caraja,  pentru a oferi un local destinat acestui Centru și  pentru a asigura funcţionarea  Centrului.

Cu ocazia acestei sărbători dl V. Baban a  întrunit un număr impunător de profesori din raioanele vecine, elevi, părinţi, autorităţi ale raionului, ale instituţiilor francofone pentru a celebra Ziua Internaţională a Profesorului de Limbă Franceză şi a pune  în valoare munca profesorului.

Dlui V. Baban, Ex-vicepreşedinte al  APFM, îi revine de asemenea meritul   de a transforma în realitate colaborarea  cu Asociaţia  „Amis sans frontières”, Lille, cu Vicepreşedintele Asociaţiei, dna Maryse Degalaix şi cu membrii Asociaţiei, cu autorităţile administrative ale  Departamentului Port sur Saône,  Franţa,  cu  Inspectoratul Şcolar Judeţean,  Vaslui, România.

Calitatea muncii pedagogice, administrative, capacitatea managerială vădită, responsabilitatea şi eficacitatea muncii  dlui V. Baban şi a echipei Dumnealui pe terenul educaţiei  merită  valorizarea bine meritată a muncii acestora din partea autoriţăţilor  raionului Cahul şi ale  Ministerului.

Anterior, intervenisem pe lăngă Dna V. Chicu, Ex-Secretara de Stat  a Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al ţării şi ne adresasem dnei N. Grîu, Ex-Consultantul Superior al Ministerului, cu problema  stimulării muncii educaţionale a profesorilor de limbă franceză a ţării  prin decernarea acestora  diplomelor din partea Ministerului nostru.

În numele corpului profesoral al ţării şi al celor ce au participat la sărbătoare apreciem înalt acordul dnei Chici V. şi  a dnei N. Grîu de a motiva în acest mod pe profesorul de limbă franceză pentru a munci şi cu mai multă responsabilitate, calitate şi eficienţă.

Profităm de această ocazie pentru  a exprima recunoştinţa noastră profundă dnei Natalia  Grîu,  Ex-Consultantul Superior al Ministerului,  actualul Secretar de Stat al Ministerului, pentru colaborarea  anterioară,  colaborare  de care a beneficiat profesorul de limbă franceză şi profesorii celorlalte  limbi străine şi a limbii naţionale  pe parcursul multor ani.  Graţie   potenţialiţăţii intelectuale cu care a înzestrat-o Bunul Dumnezeu,  muncii eficace de toate zilele, cunoaşterii problemelor sistemului educaţional al ţării, capacităţii rare   de  a identifica şi a defini căile de ameliorare a predării limbilor în instituţiile noastre educaţionale, prin contribuţia la racordarea  sistemului educaţional al ţării la noile cerinţe europene,  dna  N. Grîu  a inscris şi continuă să înscrie o pagină notorie în evoluţia sistemului educaţional al ţării. Rezultatele muncii Dumisale sunt vădite. Domniei sale îi aparţine ideia valorizării muncii profesorilor  prin decernarea diplomelor, activitate realizată  anterior  împreună cu Ex-Ministrul Educaţiei, dna  M. Babuc.

Ţinem să exprimăm recunoştinţa nostră profundă  echipei de organizare a  sărbătorii, Serviciilor Culturale ale Ambasadei Republicii Franceze şi Alianţei Franceze. pentru  interesal, atenţia, participarea permanentă la activităţile francofone organizate de profesori şi incontestabil pentru suportul financiar acordat de fincare dată.

In prima jumătate a zilei de 28 noiembrie  a fost transmis un interviu luat de reporterul Radioului naţional, dl Nicolaie Becciu, de la subsemnata. Iău respectuoasa libertate de a prezenta  felicitarea adresată profesorilor de l. franceză ai ţării, felicitări venite de la dna  conf dr. V. Lifari, Decan al Facultăţii de Litere a USM, de la corpul profesoral de l. franceză al Facultăţii :

  • Chers Professeurs de français, chers collègues!
  • Ce jour de fête du Professeur de Français nous incite à vous souhaiter :

-Que l’amour pour le français ne vous quitte jamais, qu’il continue  à vous alimenter intellectuellement et linguistiquement, à vivre en vous,  afin que vous ayez l’outil  principal, l’outil linguistique de la transmission des valeurs culturelles et civilisationnelles de la France,  valeurs particulières créées par l’homme pour l’homme, valeurs porteuses de l’humanisme, des meilleures formes de manifestation  de l’être humain dans les relations humaines, afin de former chez notre élève un comportement  différent de celui que pratiquent nombre de nos  jeunes, pour que l’expérience acquise par la France dans la mise en œuvre des principes de la démocratie, surtout de celui de l’égalité en droits de l’homme, nous aide à instaurer dans notre pays ce principe, qu’il devienne réalité pour tous, pour avoir un pouvoir élu par le peuple et travaillant pour  le peuple.

Profesorii ce participau la Sărbătoarea, consacrată profesorilor veniţi din diferite raioane au fost onoraţi prin participarea dlui primar al raionului, dlui Nicolae Dandiş, Primar pentru care nevoile, problemele cetăţenilor constitue sarcini de soluţionare prioritară. La ultimele alegeri  ale administraţiei  raioanelor ţării Domnia sa a fost reales de majoritatea locuitorilor raionului Cahul.

Discursul, pe care l-a pronunţat în l. franceză dl Primar, a fost axat asupra valorilor culturale ale Republicii Franceze şi a valorilor democraţice pe care ni le oferă Franţa, el  a produs o impresie  inefasabilă  asupra profesorului şi elevului. Colaborarea dlui Primar cu  Direcţiea Educaţie va contribui, la sigur, favorabil asupra rolului l. franceze în liceele raionului.

La sărbătoare au participat profesori,  elevi, câţiva părinţi, invitaţii de onoare, dl Alexandru Mîţă,  reprezentant al Inspectoratul Şcolar Judeţean, Vaslui, dna Maria Neagu, Ataşat al Cooperării Ambasadei Republicii Franceze  în Republica Moldova, dna Claudia Vişan, Responsabila de Proiecte, Formare, Guvernanţă, Cercetare, Antena AUF, dna S. Grosu, Secretar General al Secţiei Moldave a Uniunii Internaţionale a Presei Francophone,  Redactor al ziarului francofon „Courrier de Moldavie”.

După deschidera manifestării făcută de dl V. Baban,  auditoriul a onorat imnul ţării noastre şi a Republicii Franceze, emoţionant a fost şi momentul audierii discursului dlui E. Macron pronunţat la Sametul OIF la Erevan, Armenia,  salutările primite de la Asociaţia din Franţa “ Amis sans frontières” reprezentată de Ex-Preşedintele acestei Asociaţii, dna  Maryse  Degalaix.

Prin luările de cuvănt a oaspeţilor, a dnei Maria Neagu,  a dnei Claudia. Vişan, a dnei Silvia Grosu   se punea accentul asupra  valorilor ce le practică Francofonia şi importanţa studierii l.franceze în înstituţiile noastre educaţionale ale contextului nostru latin. Fiecare din invitaţii de onoare au expus activităţile instituţiei francofone ce o reprezintă, obiectivele şi  oportunităţile ce le oferă  studenţilor şi profesorilor Antena AUF, învestirea  materială şi francofonă a Serviciilor Culturale ale Ambasadei Republicii Franceze, a  Alianţei Franceze  în  activităţile francophone ale profesorilor, formările continue pe care le practică Alianţa Franceză, bursele de care pot dispune studenţii  din partea Antenei AUF.

Dna M. Neagu a mulţumit celor ce au pregătit această festivitate prin care se exprimă omagiul vibrant şi bine meritat al profesorilor de limbă franceză din regiunea de sud al ţării.

În viziunea dnei M. Neagu,   prin declararea zilei de 28 noiembrie  drept Zi Internaţională a Profesorului de L. Franceză E. Macron  dorea, mai întâi de toate, să insituie o tradiţie care ar valoriza profesorii de limbă franceză  la nivel mondial, aceştea fiind actorii principali ai promovării limbii franceze,  cei ce garantează în mod incontestabil vitalitatea ei.

A celebra această zi înseamnă a marca munca titanică a profesorului  pasionat de limbă franceză.

Dna Ataşat al Cooperării  Ambasadei a explicitat motivul atenţiei deosebite ce o manifestă Franţa faţă de ţara noastră, e vorba de vitalitatea Francofoniei în ţara noastră.  Situarea geografică a ţării, la frontiera cu Uniunea Europeană determină Franţa de a o proteja. Din acest motiv promovarea limbii franceze în contextul nostru social a devenit pentru Ambasada Republicii Franceze una din priorităţile activităţilor sale.  Împreună cu Alianţa Franceză, Ambasada susţine clasele bilingve în liceele ţării, filierele francofone ale Universităţilor noastre. Pentru a susţine mobilitatea corpului profesoral Ambasada în partenariat cu Alianţa Franceză au lansat proiectele, „Filières francophones 2.0”, „Sciences en français”.

În viziunea dnei M. Neagu,  proiectele asigură studiile tinerilor în Franţa, oportunitatea de a găsi mai uşor un post de lucru în Moldova. Franţa este a cincea ţară ce asigură mobilitatea  internaţională a studenţilor ţării noastre.

Proiectele sunt destinate  formării didactice inovante  a profesorilor ce predau  limba francezeă în clasele bilingve şi  nu numai, ci şi profesorilor ce predau  disciplinele ne lingvistice,  matematica, fizica,  biologia, chimia  pot beneficia de asemenea de formări didactice.

Densitatea conţinutală a discursului dnei M, Neagu, prin care se aduce la cunoştinţă seria de activităţi întreprinse de Serviciile Culturale ale   Ambasadei Republicii franceze, Alianţei Franceze merită să fie publicat în integritate.

 

Echipa de profesori şi elevii  pregătise un program artistic cu ocazia acestei sărbători. Scena  evaluării copiilor a fost  pregătită cu mult gust estetic şi cu o tentă francofonă  evidentă, competenţa lingvistică şi francofonă  a profesorului era vădită. Scena atrăgea atenţia profesorului şi a asistenţei,  materialele expuse erau semnificative.

Profesorii erau întâmpinaţi cu cuvintele: “Hommage et reconnaissance toujours  vive au Professeur de Français » : De pe scena sălii portretul dlui Preşedinte  E.  Macron ne  privea cu zâmbetul său cald şi semnificativ. Afişa consacrată sărbătorii  publicată de Federaţia Internaţională a Profesorilor de limbă franceză nu lipsea.

În partea  artistică  au figurat activităţi  artistice cu tentă educaţională, lingvistică. Au fost  prezentate scenete consacrate profesorului, elevii au recitat poezii, texte create de elevi şi consacrate profesorului şi muncii acestuia. Competenţele verbale ale elevilor produceau plăcere auditoriului.

Emotivă a fost recitarea poeziei poetului francez  Jacques Prévert  „Le cancre”. Poezia e  consacrată unui elev ce  nu e atent  la cele ce le spune profesorul în timpul lecţiei, el acceptă numai cele  ce  spune numai inima lui:

Il dit non avec la tête, //Mais  il dit oui avec le cœur, //

Il dit oui à ce qu’il aime,//Il dit non au professeur.

La sfârşitul  recitării poeziei, elevul a rugat profesorul său să se urce pe scenă  pentru ă-i spună următoarele:

Je vous prie de m’excuser, Madame la Professeure, pqrce que je n’ai,pas écouté attentivement ce que vous avez dit pendant la leçon.

Acest gest a avut drept reacţie aplauzele deosebite ale auditoriului.

Un alt moment emotiv a fost cel al interpretării dansului popular francez „La Farandole”, dansat  şi în Alsacia, Franţa. Copiii  purtau costume naţionale  proprii acestei regiuni;  confecţionarea acestor costume  e un produs al muncii profesorului.

Un alt moment festiv şi emoţionant a fost cel al decernării diplomelor Ministerului Educaţiei, Culturii şi  Cercetării,  diplome ale Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport, Cahul,  făcută de Şeful  Direcţiei, dl V. Baban. Profesorul se simţea omagiat şi onorat pentru munca sa.

Doamna C. Vişan a  distribuit cadourile oferite de  AUF, rechizite şcolare necesare în munca cotidiană a profesorului. Exprimăm recunoştinţa noastră dnei Roxana Ţurcanu, Director al Antenei Universitare a Francofoniei şi dnei  C. Vişan   pentru  atenţia acordată profesorului.

Dna S. Grosu, profesor al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării    a profitat de această ocazie festivă pentru a distribui  exemplare ale ziarului  „Courrier de Moldavie”.

Acest profesor, remarcabil francofon a investit şi continuă să investească în motivarea elevului pentru studierea limbii franceze prin valorizarea competenţelor verbale a acestora prin  intermediul concursului  inovativ şi creativ „Le coing d’or“. Temele sociale propuse elevilor pentru a fi tratate în forma scrisă şi orală contribuie incontestabil la conştientizarea problemelor sociale ce preocupă gândirea umană. Elevii au fost invitaţi  să participe la concurul dat, printre ei erau şi elevi ce participase la concursul dat.

Dna S. Grosu a reuşit să întrunească  o echipă de profesori  de l. franceză şi de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, ce pe parcursul multor  ani de activitate pedagogică  se consacră organizării acestui concurs  şi publicării ziarului „Courrier de Moldavie”. Munca calitativă  de redactare a ziarului,  efectuată de dna S. Grosu, de dna profesoară Cezara Vasilache  şi a celorlalţi colegi ai redacţiei ziarului, aceşti redactori infatigabili, merită recunoştinţa  bine meritată din partea comunităţii pedagogice francofone a ţării şi a autorităţilor francofone.

Această întrunire a profesorilor a permis să revedem pe foştii studenţi, să rememorăm cele trăite împreună.

Am profitat de această ocazie să le vorbesc despre prestigioasa Universitate de Stat şi de pagina notorie ce o înscrie în istoria dezvoltării sistemului educaţional al ţării.

 

La Mulţi ANI, dragă Universitate ! 

Adresăm felicitările noastre  Rectoratului,  corpului profesoral şi personalului auxiliar  al Universităţii!

Mulţumesc pentru atenţia acordată celor expuse.

Prof. dr hab. A. Bondarenco,

Facultatea de Litere,

Preşedinte Onorific al APFM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Orarul susținerii tezelor de licență și de master În atenția studenților și masteranzilor! Tezele de licență și de master, respectiv, se vor susține...
Sesiunea națională de comunicări științifice studențești. Ediția a XXIV-a Sesiunea națională de comunicări științifice studențești, Atelierul Litere, etapa I se va desfășura pe 26...
IMPORTANT! ADUNAREA GENERALĂ PENTRU ALEGEREA DECANULUI FACULTĂȚII DE LITERE Adunarea generală a titularilor Facultății de Litere și a reprezentanților studenților pentru alegerea decanului Facultății...
ORARUL LECȚIILOR, SEMESTRUL II, 2019-2020 În atenția profesorilor și studenților Facultății de Litere! Orarul lecțiilor din semestrul II, ciclul I...
SEMINAR SPECIALIZAT „CULTIVAREA LIMBII ROMÂNE. NUMELE PROPRIU (UTILIZAREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI ÎN CONTEXTE MULTILINGVE)” Pe data de 13 decembrie 2019, studenții și profesorii Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj