Profesorul Anatol Ciobanu – octogenar

Posted on 17 mai 2014 | in Fără categorie, Ştiri | by

ciobanu01

\r\n

Este o sarcină extrem de dificilă a cuprinde în câteva rânduri o expunere, fie şi succintă, a unei vieţi atât de impresionante şi a unei activităţi atât de complexe şi prodigioase, cum este cea a distinsului nostru omagiat, profesorul universitar Anatol Ciobanu, doctor habilitat în filologie, membru corespondent al AȘM, personalitate de prestigiu naţional şi internaţional, om de o remarcabilă ţinută civică și etică. De aceea îmi voi permite să selectez doar câteva repere semnificative, care să contureze un cadru definitoriu al activităţii sale.

\r\n

Retrospectiva parcursului octogenar al prof.A.Ciobanu conduce la ideea că viaţa, atunci când este trăită cu maximă intensitate, în spiritul suprem al datoriei împlinite, fixează în mintea noastră, a celor care au avut onoarea să-l cunoască, adevărate modele ale spiritualităţii româneşti ce merită nu doar admiraţia, dar şi recunoştinţa contemporanilor, pentru ca aceste modele să devină şi pentru alte generaţii puternice motivaţii spre desăvârşire. Această retrospectivă ne convinge, o dată în plus, că prof.A.Ciobanu face parte din categoria personalităţilor vieţii ştiinţifice şi academice, care şi-a câştigat aprecierea internă şi internaţională prin devotamentul absolut profesiei alese, prin pasiunea remarcabilă pentru cuvântul scris, prin exemplara implicare instituţională, pe care le-a demonstrat pe parcursul celor aproape şase decenii de activitate în Facultatea de Litere, pe care a ales-o o dată, în tinereţe, şi i-a rămas fidel întreaga viaţă, ea devenind, peste ani, adevărata casă a Domniei sale, clădită, împodobită şi slăvită prin propriile succese şi realizări.

\r\n

Născut în familia unor harnici plugari din nordul ţării, a plecat „la carte” cu hărnicia părintească răsădită adânc în suflet şi cu o imensă dorinţă de a răzbate în lumea cunoştinţelor şi de a lua cu asalt cetatea ştiinţei filologice. Un deceniu de studii asidue şi profunde (la Şcoala Pedagogică „B.Glavan” din Bălţi, absolvită în anul 1951, la Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, absolvită în 1956, la doctorantura USM, absolvită în 1959), conjugate cu o ferventă activitate de diseminare a culturii lingvistice şi literare, a iubirii de neam şi de valorile lui nepieritoare, chiar dacă timpurile au fost adesea vitrege şi înverşunate faţă de asemenea preocupări.

\r\n

După susţinerea cu succes a tezei de doctorat cu tema „Conjunctivul şi utilizarea lui în sintagmele predicative”, elaborată sub îndrumarea acad. N.Corlăteanu, tânărul doctor în filologie îmbrăţişează, cu tot elanul specific vârstei, nobila şi responsabila profesie de pedagog, parcurgând cu brio un impresionant cursus honorum – didactic, academic şi managerial –într-un termen-record: lector universitar (1960), lector superior (1961), conferenţiar universitar (1964), între timp asumându-şi şi funcţia de prodecan al Facultăţii de Filologie a USM (1963 –1966), iar după un postdoctorat prodigios la Catedra de Romanistică a Universităţii „M.V.Lomonosov” din Moscova (aa.1969 – 1972), susţine şi teza de doctor\r\nhabilitat (1973) cu tema „Sintaxa verbelor semicopulative (analiză semanticodistributivă)”, avându-l în calitate de consultant ştiinţific pe reputatul lingvistromanist R.A.Budagov. Reîntors la Alma mater, îşi reia activitatea didactică şi academică în funcţia de conferenţiar universitar la Catedra de Limbă Moldovenească (pe atunci), ca mai apoi, obţinând şi titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar (1976), să fie ales şef al unei catedre abia înfiinţate – de Lingvistică Generală şi Romanică, pe care – restructurată şi redenumită de mai multe ori – a condus-o cu înţelepciune şi responsabilitate până în 2009, rămânându-i fidel până în prezent în calitate de profesor consultant.

\r\n

Aceste fugare referiri la un succint curriculum vitae al venerabilului profesor universitar Anatol Ciobanu conturează doar parţial profilul personalităţii sale complexe şi exemplare de dascăl şi îndrumător a mii de discipoli, veniţi din toate colţurile ţării să-şi facă studiile la Facultatea de Litere şi întorşi, ulterior, pe meleagurile natale cu zestrea unor competenţe profesionale adânc răsădite şi de profesorul A.Ciobanu, dar şi a unor amintiri de neşters despre calităţile lui umane: căldura şi generozitatea cu care îşi împărtăşea cunoştinţele, responsabilitatea şi exigenţa în aprecierea propriilor realizări, dar şi a celor străine, eleganţa şi amabilitatea în comunicarea cu cei din jur, modestia şi bunul simţ în relaţiile interpersonale.

\r\n

Adversar al practicilor care presupun „bombardarea” auditoriului cu date şi fapte mai mult sau mai puţin semnificative, care solicită până la forţare memoria studenţilor, profesorul A.Ciobanu a promovat mereu ideea că prelegerea universitară autentică nu se citeşte şi nici nu se dictează, ci se expune liber de către profesor, că materia predată nu se copiază şi nu se „conspectează” de către student, ci se audiază şi se recepţionează cu ajutorul minţii, descoperind, împreună cu profesorul, adevărul ştiinţific. Mesajul Domniei sale se adresează, înainte de toate, minţii şi cultivă gândirea, punctul de plecare în orice activitate şi, în special, în sfera unui învăţământ performant, urmărind câteva obiective de importanţă definitorie: să-i înveţe pe studenţi cum să înveţe, să-i înveţe cum să facă, să-i înveţe cum să comunice cu semenii lor, să-i înveţe cum să fie adevăraţi patrioţi ai limbii şi neamului lor.

\r\n

Cursurile universitare audiate la prelegerile susţinute de profesorul A.Ciobanu – Sintaxa limbii române, Introducere în filologia romanică, Sociolingvistica, Politici lingvistice, Semantică şi sintaxă, Metodologie şi metodă în lingvistică, Gramatică (sintaxă) contrastiv-tipologică, Probleme dificile de gramatică ş.a. – i-au format ca filologi, ca profesori de limbă română, ca cercetători şi, în sfârşit, ca intelectuali în adevăratul sens al cuvântului. Deşi o personalitate complexă, cu vocaţie şi multiple posibilităţi de afirmare, profesorul A.Ciobanu şi-a consacrat întreaga sa viaţă slujirii, fără întrerupere, învăţământului universitar, cursurile sale constituind, prin profunzimea analizei, informarea vastă şi accesibilitatea stilului, o înflăcărată încurajare pentru studierea, cunoaşterea şi valorificarea tainelor cuvântului matern. Iar comunicarea şi colaborarea cu Domnia sa au aprins în inimile lor candela nestinsă a iubirii de neam şi a respectului de sine, a responsabilităţii faţă de miile de minţi şi suflete tinere care trec prin mâinile unui pedagog.

\r\n

O asemenea responsabilitate faţă de moştenirea pe care o vor primi generaţiile viitoare, conjugată cu o remarcabilă conştiinţă civică şi naţională, l-a adus în primele rânduri ale luptătorilor pentru limba şi istoria acestui popor, al cărui fiu credincios a fost mereu şi a cărui comoară „pe moşie revărsată” a venerat-o cu sfinţenie şi a împărţit-o cu dărnicie celor care i-au fost în preajmă. Verticalitatea şi intransigenţa manifestate în anii marii bătălii pentru adevărul ştiinţific şi istoric privind limba de stat, grafia latină şi unitatea lingvistică moldo-română i-au câştigat respectul şi aprecierea întregii comunităţi academice şi intelectuale din Republica Moldova, care l-a acceptat ca lider şi voce de referinţă în această anevoioasă şi nesfârşită luptă.

\r\n

Remarcabil cadru universitar şi manager energic şi întreprinzător, domnul profesor A.Ciobanu rămâne una dintre personalităţile academice reprezentative ale învăţământului superior filologic din Republica Moldova care, având competenţă profesională, ştiinţifică şi managerială şi cunoscând foarte bine realităţile din acest domeniu, şi-a pus amprenta pe reformarea acestui segment de educaţie universitară în spiritul cerinţelor contemporane. Răspunzând imperativului timpurilor şi condiţiilor noi, s-a avântat, cu pasiunea şi tenacitatea ce-l caracterizează, în modernizarea şi diversificarea învăţământului filologic autohton prin inspirarea şi contribuirea efectivă la inaugurarea unor noi specialităţi la Facultatea de Litere, chemate să răspundă exigenţelor societăţii şi învăţământului preuniversitar, insistând în mod special asupra uneia – Limba şi literatura română, limba latină, din ferma convingere declarată încă în calitatea sa de proaspăt absolvent al acestei facultăţi, că o studiere profundă a structurii şi funcţionării limbii române şi a altor limbi romanice (şi nu numai) este imposibilă fără cunoaşterea originilor şi evoluţiei lor, care descinde direct din limba latină, iar o veritabilă cultură generală ce trebuie să-l caracterizeze pe orice intelectual este de neconceput fără o asimilare cât mai copioasă a moştenirii culturii antice.

\r\n

Multitudinea şi complexitatea activităţilor didactice, manageriale şi civice, desfăşurate de profesorul A.Ciobanu şi expuse anterior, nu reflectă însă integral aria preocupărilor distinsului omagiat, pentru că marea pasiune a vieţii sale a fost, în primul rând, cercetarea ştiinţifică. Competenţa şi calităţile remarcabile de cercetător meticulos şi asiduu, demonstrate pe parcursul întregii sale vieţi, i-au asigurat o strălucită carieră academică şi ştiinţifică, recunoscută în plan naţional şi internaţional. Obsedat de cultul muncii, supus unei severe discipline intelectuale, Anatol Ciobanu şi-a mobilizat constant imensele resurse intelectuale pentru a răspunde atât propriilor exigenţe, cât şi celor impuse de statutul academic de profesor universitar, afirmându-se ca unul dintre cei mai competenţi cercetători filologi prin abordarea cu spirit inovator şi creativitate ştiinţifică teme de cercetare de maximă actualitate şi interes ştiinţific din sfera lingvisticii generale şi a celei româneşti.

\r\n

Ne-ar fi imposibil să prezentăm o ierarhizare, după criteriul importanţei, a lucrărilor Domniei sale: toate împreună şi fiecare în parte reprezintă o incontestabilă valoare ştiinţifică şi suscită interesul specialiştilor şi al celor care sunt preocupaţi de studiul limbii române, al faptelor de lingvistică contrastivă sau sociolingvistică. Întemeietor al Şcolii ştiinţifice „Lingvistică generală şi sintaxă romanică”, reputatul lingvist A.Ciobanu şi-a extins aria cercetărilor sale în mai multe direcţii, remarcate de exegeţii operei sale lingvistice: Sintaxă funcţională; Cultivarea limbii vorbite şi scrise; Sintaxa contrastivă; Punctuaţia limbii române; Sociolingvistică; Lingvistică generală; Sintaxă transformaţională, acoperind fiecare din aceste sfere de interes ştiinţific cu studii de valoare, recunoscute şi apreciate în mediul academic naţional şi internaţional.

\r\n

Volumele publicate, printre care – Sintaxa verbelor semicopulative (2 vol.), Sintaxa şi semantica, Sintaxa propoziţiei, Sintaxa frazei, Părţile principale ale propoziţiei, Probleme dificile de gramatică, Sintaxa practică cu elemente de analiză transformaţională, Să scriem şi să vorbim corect, Limba maternă şi cultivarea ei, Punctuaţia limbii române, un şir de manuale de gramatică a limbii române şi de limbă latină, create în colaborare cu alţi colegi de breaslă, precum şi numeroase articole ce abordează întreaga gamă de probleme cuprinse în sfera intereselor sale ştiinţifice – sunt înalt apreciate de comunitatea ştiinţifică şi integrate în fluxul contemporan al lingvisticii din ţara noastră şi din străinătate, aşa încât, în anul 1992, prof.A.Ciobanu este ales membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova.

\r\n

Este demn de remarcat că elementele de noutate, rezultate din prodigioasa cercetare a domnului profesor au fost aduse în mod frecvent în aulele universitare, îmbogăţind conţinuturile disciplinelor predate studenţilor şi masteranzilor, viitori filologi. Înţelegând rolul şi importanţa socială şi morală a nobilei profesii de dascăl universitar, prin întreaga sa activitate didactică, ştiinţifică şi managerială, prof.A.Ciobanu a crescut şi creşte oameni cultivaţi pentru a asigura continuitatea în viitoarea dezvoltare a ştiinţei filologice, contribuind, în calitate de conducător sau consultant ştiinţific, la elaborarea a 39 de teze de doctorat, inclusiv 5 de doctor habilitat, susţinute cu succes şi apreciate la justa valoare de comunitatea ştiinţifică. Autorii acestor teze şi-au urmat propria carieră, purtându-i generosului îndrumător şi povăţuitor o recunoştinţă perpetuă pentru corectitudinea, bonomia şi responsabilitatea cu care i-a tratat, pentru suportul şi încurajarea pe care au simţit-o pe toată durata colaborării cu el.

\r\n

Personal, am avut fericita ocazie să-l cunosc şi în calitate de studentă, şi în cea de doctorandă a Domniei sale, apoi în cea de colegă de catedră şi de facultate, aşa că am suficient temei să evoc, cu explicabilă emoţie şi recunoştinţă, această personalitate de excepţie nu doar prin dimensiunea operei sale, dar şi prin traseul de viaţă pe care a înaintat cu multă perseverenţă, dar şi măsură, evitând salturi spectaculoase, având răbdare ca societatea să-i recunoască meritele, câştigate prin eforturile susţinute de o mare capacitate de muncă, o tenacitate pe măsură şi o remarcabilă capacitate de a interacţiona cu cei din jur. Este un privilegiu să poţi fi ani în şir în preajma unui mare dascăl, să vezi cum, sub ochii tăi, el formează din ucenicii săi oameni, cum îi ajută pe fiecare din ei să se ridice la nivelul de cultură şi de realizare râvnit, deschizându-le larg poarta intrării în viaţă.

\r\n

Preţuirea de care s-a bucurat şi se bucură domnul profesor Anatol Ciobanu în societatea ştiinţifică şi academică este conturată şi prin titlurile şi distincţiile ce i s-au conferit în decursul anilor. Amintim câteva dintre acestea: Doctor honoris causa al Universităţii „Alecu Russo” din or.Bălţi (1998) şi al Universităţii „B.Petriceicu Hasdeu” din or.Cahul (2010); „Ordinul Republicii Moldova” (1995), Ordinul de Onoare al Republicii Moldova (2010), medaliile „Mihai Eminescu” (1998), „Dimitrie Cantemir” (2006), „60 de ani ai AȘM” (2006), „Veteran al USM” (2011) ş.a., însoţite de numeroase Diplome de onoare şi omagiale, prin care societatea a încercat, cel puţin, simbolic, să răsplătească rodnica sa activitate, în care a dovedit dăruire, o distincţie sufletească proprie unui intelectual de clasă, abnegaţie şi perseverenţă, urmărind consolidarea spiritului academic în toate colectivele cu care a colaborat, îmbinând tactul cu politeţea, cu respectul celuilalt.

\r\n

Omagiul adus eminentului nostru dascăl şi coleg în aceste modeste rânduri ne trezeşte şi sentimente de satisfacţie şi mândrie, la gândul că printre oamenii de vază pe care i-a dat Facultatea de Litere ţării un loc de frunte îl ocupă şi profesorul Anatol Ciobanu, personalitate cu o remarcabilă şi fructuoasă carieră, materializată într-o vastă şi valoroasă operă, dar şi într-o întreagă pleiadă de învăţăcei care-i vor purta respectul şi-i vor duce mai departe făclia odată aprinsă în sufletele lor.

\r\n

Acum, când Profesorul nostru împlineşte respectabila vârstă de 80 de ani, suntem bucuroşi că avem prilejul să-l omagiem cum se cuvine şi să-i mulţumim pentru tot ceea ce ne-a oferit de-a lungul deceniilor petrecute în preajma noastră, pentru exemplul pe care ni l-a oferit permanent prin propriul comportament şi atitudine civică, şi să-i dorim ca Cerul să-l binecuvânteze cu încă mulţi ani în deplină sănătate şi energie creatoare, pentru a avea suficient timp să se bucure de roadele muncii sale, de sprijinul şi aprecierea colegilor şi discipolilor, în sfârşit, de masa de lucru ce stă în aşteptarea unor noi studii.

\r\n

Închei acest crochiu cu urarea: Bono et commodo Academicae communitatis nostrae suaeque familiae amicisque consecratam vitam longam vivas, crescas, floreas, excellentissime et reverendissime professor Anatol Ciobanu!

\r\n

La mulţi şi fericiţi ani, iubite profesor!

\r\n

Claudia CEMÂRTAN,\r\ndr. conf

TAGS: , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Susținerea prealabilă a tezelor de licență În atenția studenților din anul de absolvire! Susținerea prealabilă a tezelor de licență va avea...
Susținerea prealabilă a tezelor de master În atenția masteranzilor! Susținerea prealabilă a tezelor de master se va desfășura în conformitate cu...
«Космос – арена международного научно-технического сотрудничества» В канун Дня космонавтики под названием  «Космос – арена международного научно-технического сотрудничества» в Русском центре Молдавского...
Sâmbătă, 13 aprilie 2019, zi lucrătoare În atenția profesorilor, studenților și masteranzilor! Sâmbătă, 13 aprilie 2019, se vor recupera orele din...
Zilele de 30 aprilie și 10 mai, zile de odihnă, cu recuperare Important! Zilele de 30 aprilie și 10 mai se consideră zile de odihnă, cu recuperare....

Universitatea de Stat din Moldova

colaj