CERCETARE

Cunoaşterea reprezintă în special produsul activităţii de cercetare ştiinţifică. Cercetarea ştiinţifică universitară, prin valorificarea capacităţii creatoare a cadrelor didactice şi a studenţilor, are un impact deosebit asupra dezvoltării cunoaşteri şi a resurselor umane – unul din pilonii esenţiali ai dezvoltării socio-economice.  Cadrele didactice, prin specificul funcţiilor asumate în mediul academic, dezvoltă diverse aspecte ale temei de cercetare LINGVISTICA GENERALĂ ŞI CIRCUMSCRIEREA LIMBILOR CLASICE ÎN TEZAURUL LIMBII ROMÂNE (linc la Activitate ştiinţifică personal didactic).

\r\n

Obiectivele cercetării:

\r\n\r\n

  \r\n

 • îmbinarea procesului de învăţământ cu cercetarea ştiinţifică în consens cu orientările teoretice şi metodologice curente în cercetarea filologică;
 • \r\n

 • desfăşurarea de activităţi de cercetare fundamentală, teoretică şi aplicativă, în domeniul lingvisticii, didacticii şi literaturii antice;
 • \r\n

 • ridicarea standardelor de calitate a cercetării ştiinţifice în domeniul filologic şi didactic din cadrul catedrei şi integrarea acesteia  în circuitul european;
 • \r\n

 • elaborarea de proiecte tip grant şi proiecte de cercetare în vederea participării la competiţiile de finanţare naţionale şi internaţionale;
 • \r\n

 • organizarea de manifestări ştiinţifice de înaltă ţinută ştiinţifică;
 • \r\n

 • diseminarea şi valorizarea rezultatelor cercetării desfăşurate în cadrul catedrei în mediul studenţesc;
 • \r\n

 • iniţierea de colaborări interuniversitare cu cercetători din arii conexe, în scopul dezvoltării unei cercetări interdisciplinare;
 • \r\n

 • continuarea  activităţii de consiliere şi orientare în domeniul ştiinţific a masteranzilor, doctoranzilor şi tinerilor absolvenţi;
 • \r\n

 • inaugurarea unui colocviu bianual cu genericul Latinitatea antică şi romanitatea modernă;
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • publicarea rezultatelor cercetării în reviste din tară şi străinătate, la edituri şi în publicaţiile proprii ale Universităţii.
 • \r\n

\r\n

Direcţiile  de cercetare:

\r\n\r\n

  \r\n

 • Studiul textului: abordări multiaspectuale;
 • \r\n

 • Aspecte pragmatice ale textului;
 • \r\n

 • Categoria aspectului în limbile romanice;
 • \r\n

 • Concurenţa modurilor în limba română;
 • \r\n

 • Lingvistica contrastivă şi traducerea;
 • \r\n

 • Structuri actanţiale în limba română;
 • \r\n

 • Evoluţia lexicului de la latină spre română;
 • \r\n

 • Influenţa limbii greceşti asupra limbii române;
 • \r\n

 • Rolul factorului intern în geneza şi evoluţia limbii române;
 • \r\n

 • Perioada ipotetică  din limba neogreacă;
 • \r\n

 • Publius Ovidius Naso: creaţia tomitană;
 • \r\n

 • Grupul de graiuri moldoveneşti din zona de nord în context general românesc.
 • \r\n

\r\n

Membrii catedrei de Lingvistică Generală şi Limbi Clasice au desfăşurat o activitate didactică şi de cercetare meritorie, aşa cum rezultă din profilul academic al fiecărui cadru didactic.

\r\n

PUBLICAŢII:

\r\n

Coperta  cărţilor

\r\n

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE:

\r\n

Conferinţe

\r\n

SEMINARUL ŞTIINŢIFIC DE PROFIL 10.02.19 ŞI CONSILIUL ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT

\r\n

Sub egida Catedrei funcţionează Seminarul Ştiinţific de Profil DH 30-10.02.19-27.03.08–Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională) – un element important al procesului de înaintare şi susţinere a tezelor de doctorat –, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA nr.3 din 27 martie 2008.

\r\n

În baza aceleiaşi hotărâri, preşedinte al Seminarului este numit Anatol Ciobanu, m.c. al AŞM, doctor habilitat, profesor universitar, iar secretar ştiinţific – Elena Varzari, doctor, conferenţiar universitar.

\r\n

Atât Seminarul, cât şi Consiliul Ştiinţific Specializat, care se constituie ad-hoc la solicitarea Seminarului, asigură prin dezbateri ştiinţifice în cadrul susţinerii publice examinarea obiectivă şi exigentă a tezelor de doctor în filologie/doctor habilitat în filologie la specialitatea 10.02.19 şi poartă întreaga răspundere pentru deciziile luate. Consiliul activează în conformitate cu „Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova”, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 25.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare.

\r\n

 

\r\n

Teze de doctor şi doctor habilitat susţinute în cadrul seminarului şi consiliului DH 30-10.02.19-27.03.08 – Lingvistică generală

\r\n

(cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)

\r\n

în ultimii cinci ani

\r\n

 

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Gradul ştiinţific Autor Teza Conducător ştiinţific/consultant ştiinţific Anul susţinerii
Doctor în filologie Elena TROHIN Particularităţi lingvistice ale comunicării în Internet DUMITRU MELENCIUC, doctor, conferenţiar universitar, ANATOL CIOBANU, doctor habilitat, profesor universitar 2006
Doctor în filologie Sofia SULAC Studiu asupra sistemului terminologic din domeniul finanţe VALENTIN CIJACOVSCHI, doctor habilitat, profesor universitar 2006
Doctor în filologie Svetlana DRAGANCEA Imaginea obiectelor publicitare din perspectivă lingvistică ANATOL CIOBANU, doctor habilitat, profesor universitar 2006
Doctor în filologie Alexei CHIRDEACHIN Particularităţi articulatorii şi parametri acustici ai africatelor în limbile română şi engleză (interpretare lingvistică a materialelor experimentale) NICANOR BABĂRĂ, doctor habilitat, profesor universitar 2007
Doctor în filologie Victoria ROGA Tipologia contrastivă a negaţiei în limbile germană şi română ANATOL CIOBANU, doctor habilitat, profesor universitar, DAHMEN WOLFGANG\r\ndoctor, profesor universitar, Universitatea ”Friedrich Schiller”, Jena, Germania 2008
Doctor în filologie Tatiana BABIN-RUSU Corelaţia câmpurilor semantice caracterologice în limba germană şi în limba română ION DUMBRĂVEANU, doctor habilitat, profesor universitar 2008
Doctor în filologie Liuba PROCOPII Echivalente româneşti ale formelor participiale din limba rusă (studiu contrastiv) PETRU TOLOCENCO, doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Anatol Ciobanu, doctor habilitat, profesor universitar 2008
Doctor habilitat  în filologie Gheorghe MOLDOVANU Politică şi planificare lingvistică: abordare teoretică şi aplicativă (în baza materialului din Republica Moldova şi din alte state) ANATOL CIOBANU, doctor habilitat, profesor universitar 2008
Doctor în filologie Galina PĂDURARU Studiu contrastiv-tipologic al obiectului gramatical indirect în limbile rusă şi română ANATOL CIOBANU, doctor habilitat, profesor universitar 2009
Doctor  habilitat în filologie Ludmila ZBANŢ Studiu privind intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii (în limbile franceză şi română) ANATOL CIOBANU, doctor habilitat, profesor universitar 2009
Doctor în filologie Tatiana VERDEŞ Funcţii pragmatice ale deicticelor în discursul politic actual IRINA CONDREA, doctor habilitat, profesor universitar 2012 

\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

SESIUNEA DE RECUPERARE, CICLUL I LICENȚĂ În atenția studenților din an. I-III Ciclul I Licență! În perioada 17-26 iunie a.c., va...
ORARUL SUSȚINERII TEZELOR DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER În atenția profesorilor și absolvenților! Susținerea tezelor de LICENȚĂ se va desfășura conform următorului Orar_sustinere_teze_LICENTA_2019...
INVITAȚIE PARTICIPARE SIMPOZION ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL INVITAȚIE Universitatea de Stat din Moldova, Capela „Întâmpinarea Domnului” şi Facultatea de Istorie şi Filosofie...
Regulament Antiplagiat al USM În atenția absolvenților! Aici puteți vedea Regulamentul Antiplagiat al USM:  http://usm.md/wp-content/uploads/regulamentul-antiplagiat-1.pdf/ 
ORARUL ORELOR DE SINTEZĂ În atenția studenților din anul de absolvire! Orele de sinteză se vor desfășura în perioada...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj