ALEXANDRA GHERASIM

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:

\r\n

DOCTORAT:

\r\n

1991- 1994          Doctorat – Universitatea din Bucureşti, România

\r\n

14 iunie 1996 – susţinerea tezei de doctor  cu tema Raporturile text-metaforă în limbajul literar-artistic, conducător ştiinţific academician Ion Coteanu, Diplomă de doctor în filologie.

\r\n

DOMENII DE COMPETENŢĂ:    Lingvistica textului, gramatica limbii române, proiectarea şi  administrarea cercetării filologice

\r\n

SPECIALIZÃRI IN STRÃINÃTATE:

\r\n

Octombrie 2006  – stagiu în SUA, Carolina de Nord – Administrarea învăţământului superior

\r\n

CURSURI:

\r\n

Morfologia limbii române contemporane (Licenţă)

\r\n

Studiul textului (Masterat)

\r\n

Proiectarea şi  administrarea cercetării filologice (Masterat)                                           

\r\n

Analiza lingvistică a textului artistic (Licenţă)

\r\n

CERCETARE STIINŢIFICĂ:

\r\n

Granturi nationale si internationale :

\r\n

Din 2000 până în anul 2010 cercetător ştiinţific în proiectul instituţional Dezvoltarea limbii române pe teritoriul Republicii Moldova, Catedra de Limba Română, Lingvistică generală şi romanică, Facultatea de Litere, USM.

\r\n

Din 2009 până în 2010 cercetător coordonator în proiectul Sintaxa discursiv-pragmatică, Institutul de Filologie, ASM.

\r\n

Din 2011 cercetător ştiinţific în proiectul instituţional Evoluţia situaţiei sociolingvistice în Republica Moldova în condiţiile integrării în UE.

\r\n

În anul 2007 – un grant individual în cadrul  Programul de granturi mici pentru absolvenţi,, finanţat de Ambasada SUA în Republica Moldova, pentru elaborarea şi editarea suportului de curs pentru programe de masterat Teoria textului. Antologie.

\r\n

PUBLICAŢII:

\r\n

a)  CĂRŢI:

\r\n

1. A. Gherasim. Raporturile text-metaforă în limbajul literar-artistic. Studiu monografic. Chişinău, 1997

\r\n

2. A. Gherasim. Limba română. I. Grupul nominal. Manual pentru translatori. Coautor S.Corniciuc,Chişinău, 2000

\r\n

3. A. Gherasim. Limba română. II. Grupul verbal. Manual pentru translatori. Coautor S.Corniciuc, Chişinău, 2001.

\r\n

4. A.Gherasim.  Morfologia limbii române. Curs practic. Coautor I.Ciornîi, Chişinău, 2004.

\r\n

5.A.Gherasim.  CD Limba care ne uneşte.  Coautor Ana Gore, Chişinău, 2004.

\r\n

6. A.Gherasim. Ghid metodologic pentru elaborarea tezelor de licenţă şi de masterat. Coautor N. Ţurcan,  Chişinău, 2005

\r\n

7. A.Gherasim. Teoria textului. Antologie pentru programe de masterat. Coautor N.Cara ,Chişinău, 2008.

\r\n

8. Teste de evaluare la limba română. ANTEM. Chişinău, 2011, p.3-12; p.117-148. ISBN 978-9975-9765-2-7. Coautori S.Corniciuc, L.Petrenco, A.Barbăneagră,A.Zavadschi.

\r\n

9. Teoria textului: termeni-cheie. Chişinău., Profesional Service SRL, 2011, 224 p.ISBN 978-9975-4240 821.135. Coautori: E.Constantinovici, E.Varzari, A.Cozmescu., 2011

\r\n

b) Traduceri

\r\n

1. Învăţământul european pentru adulţi în afara graniţelor UE.  Traducere din limba rusă de A. Gherasim

\r\n

ARTICOLE, STUDII  PUBLICATE ÎN REVISTE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE, PRECUM ŞI ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE (in ultimii 5 ani)

\r\n

1. Categorii gramaticale improprii valorizate în limbajul poetic. În: Limba şi literatura română. Regional- naţional-european. Materialele simpozion. internaţional Iaşi-Chişinău, 24-27 noiembrie 2005. Casa ed. Demiurg,  Iaşi , 2006.

\r\n

2. Caracterul ludic al derivatelor (cu referire la prefixe). In Studia universitatis. Seria ştiinţe umanistice, 2008.

\r\n

3. Valorificarea intensităţii absolute a unor substantive în textul artistic. Simpozionul internaţional Probleme actuale de filologie (In memoriam acad.  Nicolae CORLĂTEANU – 95 ani de la naştere). În: Buletin de lingvistică Anul VIII ,Chişinău, 2010, nr. 1, p.92-96

\r\n

4. Convergenţa factorilor de comunicare în manualul computerizat. În: Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural. Lucrările simpozionul internaţional cu acelaşi generic organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi dedicat împlinirii a 600 de ani de la atestarea documentară a oraşului Iaşi, 2008. p. 751-755.  ISBN 978-973-152-095-7.

\r\n

5. Semnificaţie şi context – proces discursiv bidirecţional. În: Limbaje şi comunicare. Creativitate, semanticitate, alteritate. Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugen Coşeriu”. Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009, p.188-192. ISBN 978-973-152-168-8

\r\n

6. Hipercorectitudinea – efecte şi defecte. În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM. 21-22 septembrie, 2011. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe umanistice. Chişinău, 2011,  p.209-211.ISBN 978-9975-71-136-4

\r\n

7. Convergenţa metaforică a afixelor. Rezumatul comunicării la Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională Interferenţe universitare- integrare prin cercetare şi inovare.Chişinău, USM, 25-26 septembrie 2012, p.248 – 251.

\r\n

8.  Limba străină româna – mijloc de integrare socioprofesională. Studiu de caz. Republica Moldova.Materialele conferinţei internaţionale Noi perspective în abordarea românei ca limbă străină/ca limbă nematernă. Cluj-Napoca, România, 21-23 septembrie 2012. (în curs de apariţie)

\r\n

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

\r\n\r\n

  \r\n

 • Simpozionul internaţional Limba şi literatura română. Regional- naţional-european. Iaşi-Chişinău, 24-27 noiembrie 2005.
 • \r\n

 • Simpozionul internaţional Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural, organizat de Universitatea. „Alexandru Ioan Cuza” şi dedicat împlinirii a 600 de ani de la atestarea documentară a oraşului Iaşi. 2008.
 • \r\n

 • Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugen Coşeriu”. Limbaje şi comunicare. Creativitate, semanticitate, alteritate. Suceava, 2009.
 • \r\n

 • Simpozionul internaţional Probleme actuale de filologie (In memoriam acad.  Nicolae Corlăteanu – 95 ani de la naştere). AŞM, Institutul de filologie.
 • \r\n

 • Colocviul internaţional Limba română – abordări tradiţionale şi moderne. Cluj-Napoca, România, 6-7 mai 2011.
 • \r\n

 • Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare”. Chişinău, 21-22 septembrie 2011.
 • \r\n

 • Colocviului internaţional de Ştiinţe ale limbajului „Eugen Coşeriu”, ediţia a XI-a, cu tema  Normă- sistem- uz: codimensionare actuală, Chişinău, 12-14 mai 2011.
 • \r\n

 • Simpozionul  internaţional  Grigore Bostan – 70. Probleme actuale de filologie română. Cernăuţi, 10-13 octombrie 2011.
 • \r\n

 • Colocviul  Internaţional „Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan”. Chişinău, 10-11 noiembrie 2011.
 • \r\n

 • Simpozionul ştiinţifico-practic interuniversitar Cultivarea limbii române în condiţiile comunicării actuale.USM,  Facultatea de Litere, Chişinău, 25 mai 2012.
 • \r\n

 • Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională Interferenţe universitare- integrare prin cercetare şi inovare. Chişinău, USM, 25-26 septembrie 2012.
 • \r\n

 • Conferinţa internaţională Noi perspective în abordarea românei ca limbă străină/ca limbă nematernă. Cluj-Napoca, România, 21-23 septembrie 2012. (în curs de apariţie)
 • \r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

ORARUL ORELOR DE SINTEZĂ În atenția studenților din anul de absolvire! Orele de sinteză se vor desfășura în perioada...
TEST ANTIPLAGIAT În atenția absolvenților ciclului I Licență și ciclului II Master! Vă rugăm să prezentați, până...
ORARUL LECȚIILOR, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ În atenția studenților din an. I-III, forma de învățământ cu frecvență redusă! Orarul lecțiilor și...
ORARUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ, PROMOȚIA 2019 În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Litere! Examenele de absolvire, la nivel licență și...
ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ, CICLUL II MASTER În atenția masteranzilor Facultății de Litere! Vedeți aici Orar_sesiune_vara_MASTER_2018-2019.  Vă urăm succes!

Universitatea de Stat din Moldova

colaj